Mark Chao (มาร์ค เชา)

Mark  Chao (มาร์ค  เชา)
ชื่ออื่นๆ ::
วันเกิด::25 กันยายน 2527
ที่เกิด :: Taipei  Taiwan, Province of China
ส่วนสูง ::
:: ประวัติย่อ ::

   
ประวัติเรียงตาม :: - ผลงานแสดง

ผลงานแสดงที่ผ่านมา
Monga(2010)   ...มอสคิโต