Park Ji Bin (ปาร์คจีบิน)

Park Ji Bin  (ปาร์คจีบิน )
ชื่ออื่นๆ :: ไม่ระบุ
วันเกิด :: 14 มีนาคม 2538
ที่เกิด :: ประเทศเกาหลีใต้
:: ประวัติย่อ ::

   
ประวัติเรียงตาม :: - ผลงานแสดง

ผลงานแสดงที่ผ่านมา
Ice Bar(2007)   ...ยังแร
Little Brother : Hello and Goodbye My Brother(2005)   ...จาง ฮานิ