Felix Chong (ฟีลิกซ์ ชอง)

Felix Chong (ฟีลิกซ์ ชอง)
ชื่ออื่นๆ :: ไม่ระบุ
วันเกิด :: 01 มกราคม 2511
ที่เกิด :: ฮ่องกง
:: ประวัติย่อ ::

   
ประวัติเรียงตาม :: - ผลงานแต่ง

ผลงานแต่งที่ผ่านมา
Confession Of Pain(2007)   ...
The Departed(2006)   ...
Infernal Affairs 3(2004)   ...