Philippine Leroy-Beaulieu (ฟิลิปปิน เลอรอย-บิวเลีย)

Philippine Leroy-Beaulieu (ฟิลิปปิน เลอรอย-บิวเลีย)
ชื่ออื่นๆ :: ไม่ระบุ
วันเกิด :: 25 เมษายน 2506
ที่เกิด :: โรม ประเทศอิตาลี
:: ประวัติย่อ ::

   
ประวัติเรียงตาม :: - ผลงานแสดง

ผลงานแสดงที่ผ่านมา
18 Years Later(2004)   ...ซิลเวีย